OFERTAUsługę administrowania nieruchomościami prowadzimy w sposób kompleksowy. Obszary które składają się na to:

* czynności administracyjne
* księgowe
* techniczno-konserwacyjne.
* doradztwo prawne oraz ubezpieczeniowe

invest3
invest6
Administrowanie nieruchomością - zakres czynności

* protokolarne przejęcie nieruchomości
* prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej
* weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
* prowadzenie wykazu lokali
* prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów
* nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych
przypadających od nieruchomości wspólnych
* windykacja należności od dłużników, w tym windykacja poprzez
kancelarię prawną
* zapewnianie informacji o działaniach administratora
* poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów
części wspólnych nieruchomości
* analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących
nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości
* przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej

Techniczne utrzymanie nieruchomości - zakres czynności

* prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji
technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego
* zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów
nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego
* kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie czystości pomieszczeń
i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku
* zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych
całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, itp.)i kontrola
nad usuwaniem awarii i ich skutków w celu zapewnienia właścicielom i
najemcom lokali korzystania z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i
odprowadzania ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny
telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości
wspólnej
* zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o
dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz
doradztwo w ww. zakresie.
* nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji
technicznych w budynku
* kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz oraz na zewnątrz budynku
– szczegółowe informacje na temat świadczonych usług możemy udostępnić w
indywidualnej ofercie dostosowanej do Państwa potrzeb

invest7
invest8
Obsługa prawna - zakres czynności

* prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji
technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego
* zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów
nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego
* kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie czystości pomieszczeń
i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku
* zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych
całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, itp.)i kontrola
nad usuwaniem awarii i ich skutków w celu zapewnienia właścicielom i
najemcom lokali korzystania z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i
odprowadzania ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny
telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości
wspólnej
* zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o
dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz
doradztwo w ww. zakresie.
* nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji
technicznych w budynku
* kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz oraz na zewnątrz budynku
– szczegółowe informacje na temat świadczonych usług możemy udostępnić w
indywidualnej ofercie dostosowanej do Państwa potrzeb

Obsługa księgowa - zakres czynności

* otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej
(podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie
z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki
* prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o
obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących
deklaracji
* przygotowanie projektów planu gospodarczego, w tym planu
przychodów i wydatków zfunduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
* przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty
* sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania
finansowego
* rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie
kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów zużytych mediów oraz wpłat
na fundusz remontowy
* prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat
* analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków
i innych przychodów z nieruchomości
* prowadzenie obsługi związanej z bankiem i pocztą.

invest7
invest8
Usługi dodatkowe

*   wykonywanie dokumentacji projektowej i kosztorysów

*   inwestorstwo zastępcze dla remontów bieżących i kapitalnych oraz

inwestycji budowlanych

*   pomoc w pozyskiwaniu i zagospodarowaniu gruntów (place zabaw,

parkingi)

*   utworzenie i administrowanie stroną www. wspólnoty

*   e-kartoteki dla właścicieli lokali

*   obsługa prawna Wspólnoty Mieszkaniowej i jej mieszkańców 

*   pomoc w pozyskiwaniu dotacji dla wspólnoty w ramach obecnie

obowiązujących  przepisów (termomodernizacje, remonty)

*   kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej i

jej mieszkańców na preferencyjnych warunkach (OC, AC, ubezpieczenia

majątkowe, ubezpieczenie na życie oraz inne

CN Invest Group Sp. z o. o.

+48 510 565 444

biuro@cninvestgroup.com.pl

Ostrołęka

©2022 CN Invest Group  – administracja nieruchomości | Created by FHU BABIK